TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD)  YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI

TOTBİD Yurtdışı Araştırma Bursu Yönergesinin pdf formatı için tıklayınız...

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı yapan veya uzmanı olan tıp doktorlarına yurt dışında araştırma yapabilmeleri için TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) tarafından burs verilecektir. Bu burs, Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili Temel Bilimler alanında yapılacak çalışmalar için verilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI
 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Bir üniversite veya kamu kuruluşunda görev yapıyor olmak,
 3. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını en çok 5 yıl önce almış olmak,
 4. Araştırmayı yürüteceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
 5. Planlanan çalışmada kullanılan yabancı dili, araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,
 6. Bu burstan daha önce yararlanmamış olmak.
BURSUN KULANILABİLECEĞİ ÜLKELER

Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki araştırmalarda önde gelen tüm ülkeler.

SÜRESİ
En çok 6 ay.

BURS MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ

 
Bir takvim yılı içinde en çok iki kişiye burs verilir.
Aylık burs miktarı en çok 1000 .- ABD doları'dır. TOTBİD her bursiyer için Toplam 6.000 ABD Doları ödemeyi taahhüt eder. Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında yapılır. Gidiş-dönüş yol gideri bursiyer tarafından karşılanır.

ALINAN DİĞER DESTEKLER

Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TOTBİD'e bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TOTBİD tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi,
2. En son aldığı akademik dereceyi gösteren diplomanın fotokopisi (uzmanlık yapmakta olanlar, ilgili birimden bu durumlarını belirten resmi ve onaylı bir belge sunmalıdır),
3. Araştırmanın yapılacağı kurumdan davet mektubu,
4. Yabancı dil belgesi (KPDS, IELTS, TOEFL puan belgesi)                                       
 5. Adayın bulunduğu kuruluşta ya da ülkemizdeki diğer benzer kuruluşlarda yapılmakta olan veya yapılması planlanan çalışmalar ile karşılaştırıldığında yurt dışında yapılacak araştırmadan beklenen yararları açıklayan bir rapor.
6. Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, kuruluşunca düzenlenmiş belge. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından verilebilecek destek (yol gideri, burs, vb.) belirtilmelidir,
7.  Adayın bilimsel çalışmaları ve akademik nitelikleri hakkında görüş belirten iki referans mektubu, (mektuplardan biri bölüm/anabilim dalı başkanı, başhekim veya klinik şefinden alınmış olmalıdır.)
SON BAŞVURU TARİHİ  

Her yıl Eylül ayının son günü
BURS VERİLME YÖNTEMİ

Burslar ilgili disiplinde uzmanlaşmış danışman görüşleri doğrultusunda, TOTBİD Yönetim Kurulunun tayin edeceği Değerlendirme Jürisi tarafından incelenerek mülakat sonucunda verilmektedir. Değerlendirmede adayın akademik niteliklerinin yanısıra;
 1. Konunun güncelliği,
 2. Türkiye'deki bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar ,
 3. Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye'ye dönüşten sonra klinik, laboratuvar, vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,
 4. Türkiye'ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki / kurumlarımızdaki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurabilmesi olasılığı,
 5. Yurt dışında aynı konuda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,
 6. Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hakimiyeti dikkate alınır.
BURSLARIN BAŞLATILMASI, DEVAMI VE EK SÜRE VERİLMESİ

Burs verilmesine karar verilen adayların bursları onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer; programın "İlke ve Kuralları" na aykırı olmamak ve TOTBİD'ce hazırlanmış noter onaylı taahhütnameyi getirmek koşulu ile bursiyerin belirleyeceği tarihte başlatılır.

1. Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır. Bursunu bu süre içinde kullanmayan bursiyer hiçbir hak talebinde bulunamaz.
2. Burs süresi, adaya TOTBİD tarafından tahsis edildiği kadardır. Bursiyerin araştırmasını bu sürede bitirmesi esastır. Bu süre içinde bitirememesi halinde, ek bir ödeme yapılması veya burs süresinin uzatılması için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacağı başvuru, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
a) Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
b) Yurt dışındaki direktörünün yazısı,
c) Türkiye'deki kuruluşunun izin yazısı (izin süresi bitmiş ise),
d) Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu.

 
BURSİYERİN KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Bursiyer, TOTBİD'in bilgisi dışında, kendisine tahsis edilen bursu, başvurusunda belirttiği yerden başka bir yerde veya başka bir bilim dalında kullanamaz. Aksi halde bursu kesilir ve kendisi için yapılmış tüm ödemeler geri alınır.
2. Bursiyer, bursun ilk 3 aylık dönemini kapsayan çalışma raporu ile süresinin bitiminde (Türkiye'ye döndüğünde) çalışmaların gelişme ve sonuçlannı kapsayan "kesin raporu" ve bu sürede çıkan yayınlarının listesini en geç bir ay içinde TOTBİD’e sunmak ve Türkiye'deki kuruluşunda işine başladığı tarihi bildirmek zorundadır,
4. Bursiyer araştırma sonuçlarını 2 yılda bir düzenlenen TOTBİD Kongresi'nde sunmak zorundadır.
5. Bu araştırma sonunda çıkacak yayınlarda TOTBİD desteği belirtilmelidir.
6. Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.
(1) Bursiyer seçiminde, aynı konumda olan adaylardan dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir. "Doçentlik dil belgesi" yabancı dil belgesi olarak kabul edilmez.

Başvuru formu ve eklerin bir asıl ve üç kopya olmak üzere dört ayrı dosya halinde, son başvuru tarihine kadar TOTBİD’e ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz